Tuesday, 11/05/2021|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Lê Xuân Đào
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Văn bản trường

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

( NHIỆM KÌ 2017-2022)

PHÒNG GD&ĐT HƯNGNGUYÊN

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

TRƯỜNG THCS LÊ XUÂN ĐÀO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:     / QC - HĐT

Hưng Lĩnh, ngày     tháng 10 năm 2017

 

QUY CHẾ

 HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

( NHIỆM KỲ 2017-2022)

       CHƯƠNG I :                NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Quy chế này quy định lề lối làm việc của Hội đồng trường THCS Lê Xuân Đào  nhiệm kỳ 2017- 2022 (sau đây gọi tắt là Hội đồng trường), mối quan hệ công tác giữa Hội đồng trường với Chi bộ nhà trường, với Hiệu trưởng và với các đơn vị chức năng của nhà trường

       Điều 1. Cơ sở pháp lý của Hội đồng trường:

  Hội đồng trường được thành lập và hoạt động theo các văn bản pháp luật sau đây:

Điều lệ trường THCS , trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được  ban hành kèm theo thông tư  số 12/2011/ TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3   năm 2011  của Bộ giáo dục và đào tạo;

Quyết định số    /QĐ-PGD&ĐT ngày     tháng 10   năm 2017 và Quyết  định số106/ QĐ-PGD&ĐT ngày 13 tháng 10 năm 2017 của trưởng phòng Phòng GD&ĐT  huyện Hưng Nguyên  về việc phê duyệt danh sách Hội đồng trường và chủ tịch Hội đồng trường, trường THCS Lê Xuân Đào nhiệm kì 2017 - 2022   

       Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường:

Hội đồng trường có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

2.1. Quyết nghị về mục  tiêu, các dự án, kế hoạch và phương hướng phát triển của nhà trường;

2.2. Quyết nghị về việc huy động nguồn lực cho nhà trường;

2.3. Quyết nghị những vấn đề về tài chính, tài sản của nhà trường;

2.4. Quyết định về tổ chức, nhân sự theo quy định và có quyền giới thiệu người để cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm làm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng;

2.5. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường, giám sát các hoạt động của nhà trường.

        Điều 3. Cơ cấu của Hội đồng trường:

  1. Hội đồng trường gồm có chủ tịch, thư ký và các thành viên Hội đồng, do trưởng  phòng GD&ĐT  huyện Hưng Nguyên ra quyết định phê duyệt trên cơ sở đề nghị của trường THCS Lê Xuân Đào
  2. Chủ tịch Hội đồng trường do Hội nghị toàn thể thành viên Hội đồng bầu, trưởng phòng GD&ĐT huyện Hưng Nguyên ra quyết định phê duyệt. Chủ tịch Hội đồng trường được sử dụng con dấu và bộ máy của nhà trường trong phạm vi thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng trường.

Chủ tịch Hội đồng trường có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung, chủ trì, lãnh đạo việc thảo luận và thông qua quyết nghị các phiên họp của Hội đồng.

  1. Thư ký Hội đồng trường ( đ/c Lê Thị Hương ) có nhiệm vụ giúp chủ tịch Hội đồng trong các lĩnh vực: Ghi biên bản, thông qua nghị quyết và tổng hợp tình hình hoạt động của trường và của Hội đồng trường; chuẩn bị nội dung, tài liệu cho các phiên họp của Hội đồng trường; tiếp nhận và xử lý văn bản đi, đến của Hội đồng theo quy định của Nhà nước và của trường; đảm bảo hoạt động của Hội đồng trường.
  2. Các thành viên khác của Hội đồng trường hoạt động của điều lệ nhà trường, thực hiện kiêm nhiệm các nhiệm vụ theo sự phân công của chủ tịch hội đồng
  1. thành viên có nhiệm vụ đóng góp vào các quyết nghị của Hội đồng trường trong các phiên họp của Hội đồng. Trong thời gian giữa hai phiên họp, mỗi thành viên đều có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện các các Quyết nghị của Hội đồng và có thể đề xuất những ý kiến về hoạt động của trường .

CHƯƠNG II

LỀ LỐI LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

       Điều 4. Nguyên tắc chung:

Hội đồng trường làm việc theo phương thức thảo luận, thông qua các nghị quyết tập thể tại các cuộc họp của Hội đồng trường để đưa ra các quyết định trong phạm vi các nhiệm vụ đã được quy định. Chủ tịch Hội đồng trường không tự mình đưa ra quyết định.

        Điều 5. Hoạt động của Hội đồng trường:

Hội đồng trường họp thường kỳ một năm từ 2 đến 3  lần. Các phiên họp do Chủ tịch Hội đồng trường triệu tập để thảo luận, biểu quyết những vấn đề theo quy định. Phiên họp của Hội đồng trường phải có ít nhất 3/4 số thành viên Hội đồng tham dự ( trong đó có Chủ tịch).

          Khi cần thiết, theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng trường, của Hiệu trưởng, hoặc của trên 1/2 tổng số thành viên Hội đồng trường. Chủ tịch Hội đồng trường có thể triệu tập cuộc họp Hội đồng trường bất thường để giải quyết các vấn đề phát sinh của nhà trường.

       Điều 6. Quyết nghị của Hội đồng trường:

Mỗi kỳ họp của Hội đồng trường đều phải thông qua Quyết nghị về những vấn đề mà Hội đồng trường đã thảo luận. Các nghị quyết của Hội đồng trường được thông qua bằng biểu quyết hoặc lấy ý kiến bằng văn bản tại cuộc họp. Nghị quyết của Hội đồng trường chỉ có hiệu lực khi có ít nhất 2/3 số thành viên có mặt nhất trí được công bố công khai trong toàn trường.

Các thành viên của Hội đồng trường phải nêu cao tinh thần trách nhiệm khi thảo luận và thông qua các quyết nghị của Hội đồng trường. Những thành viên có ý kiến khác với quyết nghị của Hội đồng trường có quyền bảo lưu ý kiến nhưng không được làm trái với những quyết nghị của Hội đồng trường đã thông qua.

        Điều 7. Chế độ giải quyết công văn giấy tờ:

Công văn giấy tờ do cơ quan ngoài gửi đến cho Hội đồng trường được Thư ký tập hợp, đề xuất và báo cáo với Chủ tịch Hội đồng trường cho ý kiến giải quyết.

Công văn, giấy tờ của Hội đồng trường gửi đến các cơ quan bên ngoài do Thư ký dự thảo và quyết nghị, kết luận của Hội đồng trường hoặc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng trường, trình Chủ tịch Hội đồng trường ký thay mặt Hội đồng trường.

        Điều 8. Chế độ thông tin, báo cáo:

Các thành viên của Hội đồng trường được các đơn vị chức năng của Trường thông báo tình hình hoạt động của Nhà trường và các thông tin cần thiết. Nếu trong các phiên họp cần thảo luận những vấn đề quan trọng, thành viên Hội đồng trường có thể nhận được tài liệu, thông tin trước khi họp ít nhất 03 ngày để có thời gian nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Các đơn vị chức năng của Trường có trách nhiệm đảm bảo việc cung cấp thông tin chính xác, kịp thời theo yêu cầu của Hội đồng trường để các thành viên Hội đồng trường có căn cứ  thảo luận, quyết nghị.

        Điều 9. Điều kiện và kinh phí hoạt động:

Hội đồng trường được sử dụng văn phòng và các phương tiện làm việc do Nhà trường bố trí. Kinh phí hoạt động của Hội đồng trường trong kinh phí hoạt động của Trường THCS Lê Xuân Đào.

CHƯƠNG III

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

       Điều 10. Quan hệ giữa Hội đồng trường và Chi bộ Nhà trường:

Chi bộ nhà trường lãnh đạo Hội đồng trường thông qua các chủ trương, nghị quyết của Chi bộ.

        Điều 11. Quan hệ giữa Hội đồng trường và hiệu trưởng:

Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nghị quyết hoặc kết luận của Hội đồng trường trong phạm vi nhiệm vụ của Hội đồng trường. Nếu Hiệu trưởng không nhất trí với quyết nghị của Hội đồng trường phải kịp thời báo cáo và xin ý kiến của Phòng giáo dục và đào tạo Hưng Nguyên. Trong thời gian chờ xin ý kiến, Hiệu trưởng vẫn phải thực hiện theo nghị quyết của Hội đồng trường đối với những vấn đề không trái với Pháp luật hiện hành và Điều lệ trường Trung học.

Hiệu trưởng Nhà trường có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồng trường thực hiện nhiệm vụ của mình, báo cáo tình hình và kế hoạch hoạt động của Nhà trường tại các phiên họp của Hội đồng trường; chỉ đạo các đơn vị chức năng cung cấp thông tin đầy đủ khi có yêu cầu; đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí và bộ máy để Hội đồng trường hoạt động có hiệu quả.

Quan hệ giữa Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng là quan hệ phối hợp công tác( Nếu hiệu trưởng không kiêm nhiệm Chủ tịch HĐT), thực hiện các quy định của pháp luật và Điều lệ trường  trung học PT và trường Phổ thông có nhiều cấp học .

       Điều 12. Điều khoản thi hành:

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng trường nhất trí quyết nghị thông qua. Trong quá trình hoạt động, nếu có điều gì vướng mắc sẽ được sửa đổi và trình Hội đồng xem xét ở kỳ họp gần nhất.

Quy chế này được Hội đồng trường Trường THCS Lê Xuân Đào nhất trí thông qua trong phiên họp  tháng  10   năm 2017.

TM HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

           CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                                     

 

                                                                                       Phan  Văn Sang

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Đang chờ cập nhật
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 15
Hôm qua : 9
Tháng 05 : 111
Tháng trước : 315
Năm 2021 : 1.775
Năm trước : 2.420
Tổng số : 4.195